Oznámení o změně dlouhodobého srážkového normálu

Vážení odběratelé,

s účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně výpočtu srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření. Nový výpočet bude ve fakturaci dotčených odběrných míst, pro která je v § 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, zakotvena povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, uplatněn v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutné uzavírat dodatky k odběratelským smlouvám.

Odůvodnění:

Na základě přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, se pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2051 použije pro výpočet srážkových vod odváděných do kanalizace dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav.

Dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu činí dlouhodobý srážkový normál za období let 1991 až 2020 pro oblasti spadající do působnosti naší společnosti 880,7 mm/rok, tedy 0,8807 m/rok.