Ke stažení

 11 souborů
Technické podmínky pro geodety
Archív RAR | Velikost souboru: 592 Kb | 21.07.2023
Tyto technické podmínky definují tvorbu dokumentace skutečného provedení vodovodních a kanalizačních sítí (včetně jejich přípojek), které provozuje nebo bude provozovat Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). Účelem těchto podmínek je jednoznačné vymezení požadavků na geodetické zaměření skutečného stavu ze strany provozovatele sítě tak, aby po jejich následném dílčím zpracování byly výsledky využitelné pro jednotnou provozní dokumentaci VAK.
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2022
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 189 Kb | 29.11.2019
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2022, s účinností od 1. 1. 2022, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné)
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2020
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 284 Kb | 25.11.2021
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 1. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné)
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2019
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 285 Kb | 27.11.2018
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné).
Projekt SUCHO 2015 - PLNĚNÍ PROJEKTU 1-6/2016
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 5894 Kb | 15.09.2016
V závěru roku 2015 byl spuštěn Projekt SUCHO 2015 zaměřený na vytvoření krizového plánu připravenosti na pokles vydatnosti VZ a s tím spojeným možným rizikem nedostatku vody v regionu Jesenicka, který má za cíl minimalizovat negativní dopady sucha a zabezpečit zásobovaný region dostatkem pitné vody. Cílem této 1. monitorovací zprávy projektu bylo zejména podrobně vyhodnotit rok 2015 a vývoj situace v prvním pololetí roku 2016.
PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ VHI
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 15653 Kb | 26.02.2020
Jedná se o pravidla pro nabývání VHI od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.  Tato pravidla upravují: 1. jednotný postup společnosti Vak při nabývání VHI (viz. bod 2) od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti Vak, za předpokladu, že převáděná VHI je: a) samostatnou věcí v právním smyslu a b) vodním dílem ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 2. pravidla jednání o uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej a jemu odpovídající koupě VHI, 3. jednotné cenové, obchodní, platební, dodací a další podmínky kupních smluv, jejichž předmětem je koupě a jemu odpovídající prodej VHI.
Bilance vody za rok 2019
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 478 Kb | 23.03.2020
Každoročně se po provedení fakturace vodného a stočného zpracovává bilance vody za uplynulý rok. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované a zejména pak zjištění ztrát vody ve všech VS. Bilance vody je zpracovávána od roku 2007. Níže jsou uvedeny základní ukazatele a parametry bilance vody v meziročních srovnáních od roku 2007.
Protinávrhy města Jeseník
Archív ZIP | Velikost souboru: 3261 Kb | 27.06.2017
Protinávrhy města Jeseník na řádnou valnou hromadu konanou 29. 6. 2017
 11 souborů