OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK (DOKONČENO)

Dne 21. 5. 2018 byla zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o obnovu vodovodu v délce cca 910 m a kanalizace v délce cca 420 m v ulicích Tyršova a Na Úbočí s celkovými náklady cca 10,5 mil. Kč. Stavba je koordinována s obnovou dešťové kanalizace (město Jeseník) a rekonstrukcí plynovodu (innogy). 

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TYRŠOVA, JESENÍK

VODOVOD - Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu LT80 a na řad napojených vodovodních přípojek v ulici Tyršova. V nové trase pak bude proveden přechod pod potokem Staříč. Bude tak provedena obnova vodovodu v celkové délce cca 690 m a vodovodních přípojek ve veřejném prostranství v délce cca 43 m. Stávající vodovod je již za hranicí své životnosti a jeho obnova je nutná. 

KANALIZACE - Předmětem stavby je obnova stávající kanalizace DN 300 a DN 200 a na kanalizaci napojených kanalizačních přípojek v ulici Tyršova. Bude tak provedena obnova kanalizace v celkové délce 281 m a kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství v délce cca 67 m. Stávající kanalizace je již za hranicí své životnosti a její obnova je nutná. 

Stavba, včetně provizorní úpravy místních komunikací, bude dokončena do konce tohoto roku. Konečná úprava povrchů místních komunikací bude provedena do června 2018. Rozsah obnovy infrastruktury je patrný ze situačního výkresu č. 1 a č. 2.

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NA ÚBOČÍ (I. ETAPA), JESENÍK

VODOVOD - Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu LT80 a na řad napojených vodovodních přípojek v ulici Na Úbočí (I. etapa). Bude tak provedena obnova vodovodu v celkové délce cca 222 m a vodovodních přípojek ve veřejném prostranství v délce 6 m. Stávající vodovod je již za hranicí své životnosti a jeho obnova je nutná.

KANALIZACE - Předmětem stavby je obnova stávající kanalizace DN 300, DN 200 a na řad napojených kanalizačních přípojek v ulici Na Úbočí (I. etapa). Bude tak provedena obnova kanalizace v celkové délce 138 m a kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství v délce 17 m. Stávající kanalizace je v nevyhovujícím provozním stavu (různé materiály, různé staří, napojení větší DN do menší apod.) a její obnova je nutná. 

Stavba bude dokončena do konce roku 2018. Rozsah obnovy infrastruktury je patrný z tohoto situačního výkresu.

V místě stavby bude docházet k omezování dopravy a celá dopravní situace bude komplikovaná. Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě významně napomůže.

ETAPIZACE STAVBY

I. ETAPA - 23. 5. 2018 - 23. 6. 2018 - Jedná se o stavbu prováděnou v křižovatkách ulic Tyršova - Gogolova - Vodní a Tyršova - Na Úbočí. Tyršova ulice bude zobousměrněna a přístupná z ulice Lipovská. V současnosti jsou prováděny stavební práce na této etapě. Rozsah omezení provozu je patrný z této situace.

2a. ETAPA - 25. 6. 2018 - 29. 7. 2018 - Jedná se o část stavby, která bude prováděna mezi křižovatkami ulic Tyršova - Na Úbočí a Na Úbočí - Majakovského. Horní část ulice Na Úbočí bude přístupná přes zobousměrněný železniční přejezd z Krameriovy ulice. Rozsah omezení provozu je patrný z této situace.

2b. ETAPA - 30. 7. 2018 - 5. 8. 2018 - Jedná se o část stavby, která bude prováděna od křižovatky ulic Na Úbočí - Majakovského dále směrem do horní části ulice Na Úbočí (cca 50 m). V tomto úseku bude prováděn pouze vodovodní řad. Při této etapě nebude možný vjezd do horní části ulice Na Úbočí. Budeme se snažit tuto etapu maximálně zkrátit, tak abychom co nejdříve umožnili příjezd k dotčeným nemovitostem. Rozsah omezení provozu je patrný z této situace.

3. ETAPA - 1. 8. 2018 - 5. 11. 2018 - Jedná se o část stavby, která bude prováděna mezi křižovatkami ulic Tyršova - Na Úbočí a Tyršova (Vila Elis). Rozsah omezení provozu je patrný z této situace.

4. ETAPA - 24. 6. 2018 - 31. 7. 2018 - Jedná se o část stavby, která bude prováděna mezi křižovatkami ulic Tyršova (Vila Elis) a Tyršova - Puškinova. V tomto úseku bude prováděn pouze vodovodní řad. Rozsah omezení provozu je patrný z této situace.

Uvedená data jednotlivých etap je nutné brát jako informativní. Zahájení a dokončení etap mohou ovlivnit povětrnostní podmínky a další vlivy. V průběhu stavby se budeme snažit termíny etap aktualizovat tak, aby odpovídaly reálnému průběhu stavebních činností.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby:

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TYRŠOVA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NA ÚBOČÍ (I. ETAPA), JESENÍK

Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Zástupce zhotovitele: Jan Pavlas, stavební technik, +420 770 141 500
Poddodavatel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce poddodavatele: Ing. Ladislav Chmelař, stavební technik, +420 604 444 189
Technický dozor stavebníka: Karel Brendl, +420 602 689 137
Koordinátor BOZP: eM Kelty s.r.o., +420 736 538 130
Předpokládaná realizace: 21. 5. 2018 - 30. 6. 2019
Cena díla: 10 503 tis. Kč