OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK

OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Lipovská. Část stavebních prací byla provedena na podzim roku 2023. Po zimní přestávce budou práce opět obnoveny. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 8. 4. 2024 – 31. 10. 2024. 

Stavba bude prováděna ve dvou etapách:
1. Etapa: 8. 4. - 8. 6. 2024 – úplná uzavírka od mostu „křižovatka s ul. Fučíkovou“ po vjezd do nemocnice z ul. Lipovská
2. Etapa: 17. 6. - 31. 10. 2024 – částečná uzavírka od vjezdu do nemocnice z ul. Lipovská po křižovatku s ul. Puškinova

Práce budou probíhat každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hod a v sobotu od 7:00 do 15:00. Po provedených pracích bude místní komunikace uvedena do provizorního stavu a bude ji možné opět využívat.

Stavba OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK je investiční akcí naší společnosti. Předmětem této stavby je obnova kanalizační stoky DN800 bezvýkopovou technologií - vložkováním - umístěnou ve st. silnici III/45319 s asfaltovým povrchem. Součástí obnovy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice III/45319. Přepojení na stávající potrubí bude v převážné míře provedeno v chodníku s dlážděným povrchem. Kanalizační stoka – beton DN800 – bude zrekonstruována v délce 496,2m vložkováním sanačním rukávcem. Obnova kanalizace byla řešena v koordinaci s ostatními správci inženýrských sítí a v následujících letech zde bude provedena i obnova vodovodu a plynovodu. 

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Lipovská. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby: OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK 
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Ing. Petr Novák, technik investic, +420 601 061 009

Zhotovitel: B M H spol. s r.o. 
Zástupce zhotovitele: Martin Vybíral, stavbyvedoucí, +420 725 565 317
Podzhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost spol. s r.o.
Zástupce podzhotovitele: Ing. Ladislav Chmelař, stavbyvedoucí, tel.: +420 604 444 189
Předpokládaná realizace: 25. 9. - 23. 10. 2023 [obnova kanalizace]
8. 4. - 31. 10. 2024 [obnova kanalizace]
Cena díla: 18,0 mil. Kč