OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK

OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Lipovská. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 25. 9. 2023 – 23. 10. 2023 a po zimní přestávce bude pokračovat od jara do pozdimu 2024.

Stavba OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK je investiční akcí naší společnosti. Předmětem této stavby je obnova kanalizační stoky DN800 bezvýkopovou technologií - vložkováním - umístěnou ve st. silnici III/45319 s asfaltovým povrchem a obnova stoky DN300 a DN500 v otevřené rýze výmě-nou potrubí v místní komunikaci s asfaltovým povrchem. Součástí obnovy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice III/45319. Přepojení na stávající potrubí bude v převážné míře provedeno v chodníku s dlážděným povrchem. Kanalizační stoka – beton DN800 – bude zrekonstruována v délce 496,2m vložkováním sanačním rukávcem. Kanalizační stoky beton DN300 a DN500 budou rekonstruovány výměnou potrubí za PVC SN12 ve stejné dimenzi. Obnova kanalizace byla řešena v koordinaci s ostatními správci inženýrských sítí a v následujících letech zde bude provedena i obnova vodovodu a plynovodu. 

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Lipovská. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby: OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK 
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Ing. Petr Novák, technik investic, +420 601 061 009

Zhotovitel: B M H spol. s r.o. 
Zástupce zhotovitele: Martin Vybíral, stavbyvedoucí, +420 725 565 317
Předpokládaná realizace: 25. 9. 2023 - 23. 10. 2023 [obnova kanalizace]
jaro - podzim 2024 [obnova kanalizace]
podzim 2024 [oprava místní komunikace]
Cena díla: 18,0 mil. Kč