OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK, JESENÍK (DOKONČENO)

Dne 17. 6. 2019 bude zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o obnovu vodovodu v délce cca 240 m a kanalizace v délce cca 253 m v ulici U Jatek s celkovými náklady cca 6,9 mil. Kč.

VODOVOD - Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu LT80 a na řad napojených vodovodních přípojek v ulici U Jatek. Bude tak provedena obnova vodovodu v celkové délce cca 240 m a vodovodních přípojek ve veřejném prostranství. Stávající vodovod je již za hranicí své životnosti a jeho obnova je nutná. 

KANALIZACE - Předmětem stavby je obnova stávající kanalizace DN 500 a DN 300 a na kanalizaci napojených kanalizačních přípojek v ulici U Jatek. Bude tak provedena obnova kanalizace v celkové délce cca 253 m a kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství. Stávající kanalizace je již za hranicí své životnosti a její obnova je nutná. 

V místě stavby bude docházet k omezování dopravy a celá dopravní situace bude komplikovaná. Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě významně napomůže.

ETAPIZACE STAVBY

I. ETAPA - od zahájení stavby do 31. 7. 2019 - ÚPLNÁ UZAVÍRKA - od křižovatky s ul Bezručova/ ul. U Zahradnictví po křižovatku s ul. Zeyerova u č.p. 692/5.

2. ETAPA - 1. 8. 2019 - 30. 8. 2019 - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - od křižovatky s ul. Zeyerova u č.p. 692/5 po křižovatku s ul. Kaplického/Husova.

Ve výše uvedených etapách bude prováděn podélný výkop (cca po 50 m), který se bude postupně posouvat. Výkop se po uložení nového potrubí vodovodu a kanalizace bude ihned zasypávat a povrch komunikace bude provizorně zprůjezdněn.

Konečná úprava povrchu komunikace bude provedena v roce 2020. 

Uvedená data jednotlivých etap je nutné brát jako informativní. Zahájení a dokončení etap mohou ovlivnit povětrnostní podmínky a další vlivy. V průběhu stavby se budeme snažit termíny etap aktualizovat tak, aby odpovídaly reálnému průběhu stavebních činností.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby:

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK, JESENÍK

Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, stavbyvedoucí, +420 737 258 702
Cena díla: 6 929 tis. Kč