VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA (dokončeno)

Stavba VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA je investiční akcí naší společnosti a jejím cílem je zajištění kvalitní pitné vody až do Vašich objektů a současně také zajištění kvalitní likvidace splaškových vod. Při námi zjišťovaném průzkumu v roce 2017 vyjádřila většina vlastníků nemovitostí v této lokalitě zájem o výstavbu vodovodu a kanalizace. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení 1: 19. 4. 2022 – 22. 4. 2022 
Zahájení prací: v úterý 19. 4. 2022 od 7:00 hod.
Ukončení prací: v pátek 22. 4. 2022 v 12:00 hod. 

Doba omezení 2: 25. 4. 2022 – 29. 4. 2022 
Zahájení prací: v pondělí 25. 4. 2022 od 7:00 hod.
Ukončení prací: v pátek 29. 4. 2022 v 12:00 hod.

Přerušení prací: V době přerušení prací bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu a bioodpadu dle pravidelného týdenního cyklu.

Zajištění přístupu vozidel IZS: Vozidla IZS mají do dotčené lokality, v případě nemožného přístupu k dotčené nemovitosti po MK v ulici Za Pilou, zajištěnu náhradní trasu. Při případném krizovém přivolání záchranné služby, hasičů, či policie uvádějte prosím ve vašem hlášení co nejpřesnější lokalizaci (adresu a popis místa požadovaného příjezdu).

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby:

VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA

Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, stavbyvedoucí, +420 737 258 702
Cena díla: 16.000.000 Kč